Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiestoiminta perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista säädettyyn lakiin.

Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Palvelu on potilaalle maksutonta.

Henkilökohtainen keskustelu

Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömän kannattaa ensin ottaa yhteys henkilöön, jonka toiminnasta haluaa huomauttaa tai kysyä lisätietoja.  Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Kirjallinen palaute

Jos hoitotilanne, kohtelu tai palvelu ei ole sujunut odotetusti, potilaalla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta. Palautteen voi laatia Palaute-lomakkeelle, joita löytyy toimipaikkojen odotusauloista tai sähköisesti www.tullinsuu.fi. Valituksen käsittelee ja siihen vastaa yksikön johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Palaute annetaan tiedoksi myös palautteen aiheuttaneelle taholle mahdollista vastinetta varten.

Muistutus ja kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on myös oikeus tehdä lääketieteelliseen hoitoonsa tai kohteluunsa liittyen kirjallinen muistutus tai kantelu

Muistutus tehdään vapaamuotoisesti ja se osoitetaan terveydenhuollon palveluista vastaavalle hammaslääkärille. Vaihtoehtoisesti muistutuksen voi postittaa potilasasiamiehelle, joka ohjaa muistutuksen oikeaan paikkaan vastattavaksi. Vastine annetaan muistutuksen tehneelle kirjallisena toimipaikan terveydenhuollon palveluista vastaava hammaslääkärin toimesta.

Kantelu valvontaviranomaiselle (Aluehallintovirasto tai Valvira) voi johtaa esimerkiksi huomion kiinnittämiseen, huomautukseen tai varoitukseen. Kantelulla ei voida kumota hoitoratkaisua tai muuta ratkaisua, eivätkä valvontaviranomaiset voi määrätä vahingonkorvausta maksettavaksi.

Kantelun seuraukset riippuvat viranomaisen toimivallasta ja siitä, mitä tutkimuksissa tulee ilmi.

Kantelu tehdään suoraan aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan ja siihen käytetään kantelulomaketta www.valvira.fi.

Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Keskuksen jäseniä ovat potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt. Jokaisella hammaslääkärillä on potilasvakuutus.

Potilasvakuutuskeskuksen toiminnan laillisuutta valvovat Finanssivalvonta sekä ylimmät laillisuusvalvojat eli valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies.

Mikäli potilaalle tai hänen omaiselleen herää epäily mahdollisesta hoitovirheestä, on asiasta mahdollista tehdä Potilasvakuutuskeskukselle vahinkoilmoitus www.pvk.fi. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus.

Potilasasiamies neuvoo tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei ole Potilasvakuutuskeskuksen työntekijä eikä edustaja.

Yhteystiedot

Potilasasiamies

Hanni Heliövaara
Hammaslääkärikeskus Tullinsuu
PL 73
33101  TAMPERE
hanni.heliovaara@tullinsuu.com

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Mikko Piippo
Hammaslääkärikeskus Tullinsuu
PL 73
33101  TAMPERE
mikko.piippo@tullinsuu.com

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS TULLINSUU
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS UUSISUU

puh. 03-3124 6600
tullinsuu@tullinsuu.com
www.tullinsuu.fi